93

 •   
  1-دهمین سمینار و کارگاه سالیانه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت  10 /7/ 93   پوستر    برنامه
  2-چهارمین سمینار جراحیهای نوین به کمک فمتو لیزر  93/10/11   پوستر   برنامه
  3-پیشرفتهای جدید در جراحیهای رفراکتیو لیزری   93/10/25    پوستر   برنامه
  4-برنامه علمی سمینار رتینوپاتی نوزادان نارس    93/11/20    برنامه
  5-كارگاه کاربری لنزهای داخل چشمی جهت عمل جراحی رفرکتیو     93/11/30   
  6- برنامه ادواري بخش چشم   برنامه