92

  •  

    1- نهمین سمینار و کارگاه سالانه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت   11 /7/ 92  پوستر   برنامه 

    2- دومین سمینار خشکی چشم   14 /9/ 92   پوستر   برنامه 

    3- سومین سمینار جراحیهای نوین به کمک فمتو لیزر    92/10/5    پوستر    برنامه

    4- کنفرانس عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) Diabetes mellitus and the retina   پنجشنبه 8 /92/12   پوستر    برنامه