انتخاب دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان سردبیر نشریه انجمن چشم پزشکی ایران

  •  در راستای ایجاد تحول در نشریه انجمن چشم پزشکی ایران و ارتقای سطح علمی آن، با موافقت هیئت مدیره انجمن طی قراردادی نشر آنلاین مجله از سال 2015 به مدت پنج سال به شرکتElsevier واگذار گردید. در ضمن با مشاوره هایی که انجام گرفت نام مجله به Journal of Current Ophthalmology تغییر یافت. جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان سردبیر جدید مجله انتخاب شدند و جناب آقای دکتر هرمز شمس به عنوان Senior Editor کماکان نظارت بر امور مجله را بر عهده خواهند داشت.

     

     

    http://www.irso.org/News.aspx?pn=1&NID=5519