گزارشي از دكتر بهمني كشكولي دبير علمي نهمين سمينار چالش هاي چشم پزشكي

  • گزارشي از دكتر بهمني كشكولي دبير علمي نهمين سمينار چالش هاي چشم پزشكي

    سمينار ساليانه چالشهاي چشم پزشكي گروه و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران امسال نيز طبق روال هر ساله در تابستان گرم تهران (7-9 مرداد) در مركز همايشهاي رازي برگزار شد. در اين نشست سه روزه مجموعاً 14 پانل در موضوعات مختلف فوق تخصصي چشم پزشكي با حضور 74 پانليست در طي روز هاي اول و دوم برگزار شد. از نكات برجسته اين نشست عدم وجود سخنراني و برگزاري تمام بخشهاي سمينار به صورت case presentation و بحث و تبادل نظر بود كه امروز روش ارحج در نشستهاي علمي مي باشد. در روز جمعه طبق روال بخش ويدئو جراحي با نمايش 18 فيلم سبب جذب تعداد زيادي از همكاران چشم پزشك گرديد. بخش جديد "ده نكته كليدي در 5 دقيقه" در 10 عنوان شايع چشم پزشكي نيز در روز جمعه برگزار شد كه مورد استقبال قرار گرفت.

    متاسفانه عليرغم تلاش براي تنظيم زمان نشست به منظور حضور گسترده رزيدنت ها، برنامه امتحان ارتقاء رزيدنتي با يك هفته تاخير برگزار شد و سبب عدم حضور همكاران جوان رزيدنت گرديد.

    در كنگره ساليانه سراسري چشم پزشكي بدليل تعدد زياد سالن ها و برنامه ها هر فرد فقط در يكي از برنامه ها مي تواند شركت كند كه سبب مي شود اكثر افراد فقط در برنامه گروههاي فوق تخصصي خودشان شركت داشته باشند و از مطالب ديگر چشم پزشكي دور باشند. در صورتي كه در نقش هاي علمي سه گروه چشم پزشكي در تهران بدليل متمركز بودن اكثر برنامه ها امكان استفاده بهينه براي همكاران از تمام برنامه هاي فوق تخصصي مختلف وجود دارد.

    لذا من معتقدم كه مديران سه گروه چشم پزشكي در تهران مي بايست برنامه سمينار ساليانه هر 3 گروه را در تقويم فعاليت هاي آموزشي گروهشان قرار دهند. تا در نشست هاي هر 3 گروه رسول اكرم ، فارابي و لبافي تمان اموزش گيرندگان (رزيدنت ها و فلوها) شركت داشته باشند. انجمن چشم پزشكي مي تواند هماهنگي بين سه گروه را عهده دارد شود.