کنفرانس علمی کاربرد میدان بینائی و دستگاههای تصویربرداری در پي گيري بیماران مبتلا به گلوکوم در تاریخ 28/8/94

  • در سالن کنفرانس كلاس بخش چشم – طبقه هشتم – مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم برگزار مي شود.

    دبیر علمی برنامه : دکتر آرزو میرآفتابی   

     

     کنفرانس علمی کاربرد میدان بینائی و دستگاههای تصویربرداری در  پي گيري بیماران مبتلا به گلوکوم در تاریخ 28/8/94