انتخاب دكتر مدرس زاده به عنوان رئيس گروه فوق تخصصي ويتره و رتين انجمن چشم پزشكي ايران

  • انتخاب دكتر مدرس زاده به عنوان رئيس گروه فوق تخصصي ويتره و رتين انجمن چشم پزشكي ايران

    در جلسه اي كه در مورخه بيست و پنجم ديماه 94 در محل انجمن چشم پزشكي ايران تشكيل شد. دكتر مدرس زاده استاد چشم پزشكي (رئيس مركز تحقيقات چشم ايران) به عنوان رئيس گروه فوق تخصصي ويتره و رتين انجمن چشم انتخاب گرديد. ايشان در مدت مسئوليت خود همه فعاليت هاي علمي انجمن در زمينه ويتره و رتين را مديريت خواهد نمود.

    ضمن تبريك به استاد گرامي توفيق ايشان را در اين مسئوليت از درگاه الهي آرزومديم.