انتخاب مجدد دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان عضو شوراي راهبردي انجمن بين المللي جراحان ريفراكتيو

  • با ارسال نامه رسمي انجمن چشم پزشكي امريكا (AAO) آقاي دكتر سيد جواد هاشميان عضو هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران  براي ششمين سال متوالي به عنوان نماينده كشور ايران به عضويت شوراي راهبردي انجمن بين المللي جراحان ريفراكتيو وابسته به انجمن چشم پزشكي امريكا برگزيده و همچنين ايشان به عنوان نماينده اين انجمن در ايران معرفي شده اند.

     با تبريك به ايشان برايشان آرزوي موفقيت داريم.

     

    مركز تحقيقات چشم

    انتخاب مجدد دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان عضو شوراي راهبردي انجمن بين المللي جراحان ريفراكتيو