معتبر سازي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماري هاي چشمي تيروئيدي توسط تيم تحقيقاتي پروفسور بهمني كشكولي

  • تيم تحقيقاتي مركز تحقيقات چشم دانشگاه ايران به سرپرستي پروفسور بهمني كشكولي موفق به انتشار مقاله اي در ژورنال پلاستيك چشم آمريكا در خصوص معتبر سازي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي در بيمار هاي چشمي تيروئيدي شده اند. در اين مطالعه پس از ترجمه سيستماتيك و فرايند همانند سازي فرهنگي در مرحله اول 141 بيمار و در  مرحله دوم در 2-4 هفته بعد 60 بيمار مجدداً پرسشنامه را تكميل كردند.

    نهايتاً نتيجه شد كه نسخه فارسي پرسشنامه در كيفيت زندگي بيماري هاي چشمي تيروئيدي براي استفاده در جامعه فارسي زبان معتبر و قابل اطمينان است.

    معتبر سازي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماري هاي چشمي تيروئيدي توسط تيم تحقيقاتي پروفسور بهمني كشكولي