ارايه خلاصه Summary of Dry Eye Workshop 2017

  •  ارايه خلاصه   Summary of Dry Eye Workshop 2017 توسط استاد گرامى جناب اقاى دكتر جليليان از دانشگاه شيكاگو روز دوشنبه  ٦ شهريور در بيمارستان رسول اكرم برگزار شد.