اهداء نشان "ایران آوارد" به آقای دکتر مهدی مدرس زاده

 • به پاس و قدردانی از زحمات بی دریغ ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جناب آقای دکتر مهدی مدرس زاده عضو هیات علمی دنشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات چشم در طول سالهای فعالیت ، نشان Iran Award  به ایشان در دومین همایش بهاره اهدا گردید. کسب این عنوان را از طرف مرکز تحقیقات چشم به ایشان تبریک عرض نموده  و توفیق روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

   

  اهداء نشان "ایران آوارد" به آقای دکتر مهدی مدرس زاده

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   اهداء نشان "ایران آوارد" به آقای دکتر مهدی مدرس زاده
  اهداء نشان "ایران آوارد" به آقای دکتر مهدی مدرس زاده