انتخاب پروفسور کشکولی بعنوان جانشین منطقه ای دبیر کل انجمن چشم پزشکی meaco در کشورهای ایران و ترکیه

  • انتخاب پروفسور کشکولی عضو هیات علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان جانشین منطقه ای دبیر کل انجمن چشم پزشکی meaco در کشورهای ایران و ترکیه

    در نشست سپتامبر ٢٠١٩ هیت بورد انجمن چشم پزشکی meaco کشورهای مختلف به مناطق مختلف تقسیم و برای هر منطقه بر اساس سطح علمی و تعداد چشم پزشکان مسءول تعیین شد. هدف از این تصمیم گیری ارتقا علمی و افزایش تبادل علمی بین کشورهای منطقه است. کشورهای ایران و ترکیه با توجه به حضور تعداد بسیار زیاد جراحان چشم پزشک و نزدیکی سطح علمی و فرهنگی در یک منطقه قرار گرفتند. پروفسور کشکولی نیز بعنوان مسءل هماهنگی کلیه فعالیتهای علمی اعم از اموزشی و پژوهشی بین دو کشور ایران و ترکیه در نوامبر ٢٠١٩ انتخاب شدند.

     

    انتخاب پروفسور کشکولی بعنوان جانشین منطقه ای دبیر کل انجمن چشم پزشکی meaco در کشورهای ایران و ترکیه