نهمین سمینار جراحیهای چشم به کمک فمتوسکند لیزر

 • نهمین سمینار جراحیهای چشم به کمک فمتوسکند لیزر در تاریخ پنجشنبه  19 دی ماه 1398 در بیمارستان رسول اکرم (ص) "سالن ابن سینا "برگزار میشود. 

   

  ثبت نام  

   

   

  نهمین سمینار جراحیهای چشم به کمک فمتوسکند لیزر