حضور سخنراني از كشور ايتاليا در سومين سمينار تازه هاي خشكي چشم

 • سومين سمينار تازه هاي خشكي چشم توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 21 خرداد ماه سال جاري برگزار شد.

  در اين سمينار 11 نفر از اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران و دكتر Gianpaolo Carlini از كشور ايتاليا ايراد سخنراني كردند. جنبه هاي مختلف خشكي چشم مانند اپيدميولوژي، طبقه بندي، پاتوژنز، تازه هاي تشخيص و درمان خشكي چشم و آماده سازي بيماران مبتلا به خشكي چشم جهت انجام اعمال جراحي كاتاراكت و جراحي رفركتيو در اين سمينار مورد بحث قرار گرفت.

  سه شركت "تدبير كالا جم" ، "فجر شاهد"و "آيبك طب پارس" نيز در اين سمينار به عنوان اسپانسر حضور داشتند.

   

  حضور سخنراني از كشور ايتاليا در سومين سمينار تازه هاي خشكي چشم

   

  حضور سخنراني از كشور ايتاليا در سومين سمينار تازه هاي خشكي چشم