دكتر محمد مهدي پرورش برنده جايزه " موفقيت" از آكادمي چشم پزشكي آمريكا شد

  • به گزارش دكتر مهدي مدرس زاده رئيس مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران امسال جايزه موفقيت  "Achievement Award" آكادمي چشم پزشكي آمريكا به دكتر محمد مهدي پرورش مدير گروه چشم پزشكي دانشگاه اهداء گرديد.

    اين جايزه به كساني تعلق مي گيرد كه 10 امتياز پژوهشي از طريق ارائه مقاله در كنگره سالانه آكادمي و يا فعاليت هاي پژوهشي ديگر كسب كرده باشند.