91

 • 1.       تازه هاي خشكي چشم       91/3/25
   
  2.       ارزيابي عصب اپتيك            91/4/21
   
   

  3.       هشتمین سمینار سالیانه روشهای کم تهاجمی جوانسازی صورت        91/7/3
           Minimally Invasive Facial & Peri-Ocular Rejuvenation

   

  4.       جراحیهای نوین به کمک فمتولیزر       91/10/7
   
   
   5.         سمينار يوويت                      91/10/28
  Common Topics in Uveitis and Case Discussion