آيين نامه ها

 •  

   1- آییـن نامه ارائـه و  مراحـل انجـام تـزهای رزیـدنتی، انترنی و پروژه های تحقیقاتی سال 94   pdf 

   

   2- فرم ثبت طرح پيشنهادي پايان نامه دوره تخصص دانشگاه علوم پزشكي ايران  pdf   word 

   

   3- فرم گزارش نهايي طرح  pdf   word 

   

   4- ميزان حق التحقيق طرح هاي پژوهشي دانشگاه  pdf

   

   5- آيين نامه دوره دكتري پژوهشي pdf

   

   6- دستورالعمل كرسي پژوهشي و پژوهانه  pdf

   

   7- آيين نامه شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيات علمي برگزيده دانشگاهي  pdf

   

   8- آيين نامه برنامه پزشك پژوهشگر  pdf

   

   9- دستور العمل برگزاري دوره پسا دكترا پژوهشي  pdf

   

  10- Impact Factor  مجلات چشم پزشكي سال 2015  Excel 

   

  11- دستورالعمل اعطاي گرنتهاي پژوهشي در سال 1395 به پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي ايران pdf