اولین سمينار ساليانه گروه چشم پزشكي و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران

  • اولین سمينار ساليانه گروه چشم پزشكي و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران