91

  • 1- تازه هاي خشكي چشم  91/3/25  برنامه 
    2- ارزيابي عصب اپتيك  91/4/21  پوستر 
    3- هشتمین سمینار سالیانه روشهای کم تهاجمی جوانسازی صورت    91/7/3   برنامه   پوستر
    4- جراحیهای نوین به کمک فمتولیزر    91/10/7    برنامه 
    5- سمينار يوويت   91/10/28   برنامه   پوستر