سوابق

 • مقدمه :

   

     بخش چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي در سال 1367 با مديريت آقاي دكتر مسيح هاشمي تاسيس شد. در همان سال در بخش چشم دستياران چشم پذيرفته شدند و بتدريج در طي سالهاي گذشته بر تعداد اعضاء هيئت علمي و امكانات پژوهشي و آموزشي و درماني افزوده شد. 

     اكنون اين بخش با داشتن 17 نفر عضو هيئت علمي داراي 7 زير مجموعه آموزشي مي باشد كه شامل : 1ـ سگمان قدامي 2ـ سگمان خلفي 3ـ نوروافتالمولوژي 4ـ استرابيسم و چشم پزشكي اطفال 5ـ اربيت و اكولوپلاستي 6ـ گلوكوم 7- انكولوژي،  كه 4 زير مجموعه علاوه بر آموزش دستياران مجوز برگزاري دوره فلوشيپ در رشته خود را دارند.

   

  بخش چشم پزشكي در حال حاضر:

   

     مديريت گروه بعهده آقاي دكتر محمدمهدی پرورش و رياست بخش بعهده آقاي دكتر خليل قاسمي فلاورجاني مي باشد. اين بخش داراي 3 معاون آقاي دكتر محسن بهمني كشكولي معاونت پژوهشي ، آقاي دكتر مصطفي سلطان سنجري معاونت آموزشي و مدير برنامه دستياري و آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی معاونت اجرائی مي باشند.

     معاونتهاي فوق هر كدام توسط شورائي متشكل از اعضاء هيئت علمي فعاليت خود را انجام مي دهند. رياست شوراها بعهده رياست بخش مي باشد و معاونتهاي مربوطه دبيري شورا را بعهده دارند. اعضاء‌ شوراهاي فوق عبارتند از :

   

  1ـ شوراي آموزشي گروه :

     1ـ دكتر مصطفي سلطان سنجري (مسئول)

     2ـ دكتر عليرضا فروتن

     3ـ دكتر غلامحسين آقائي

     4ـ دكتر نويد نيلفروشان

     5ـ دكتر محمد مهدي پرورش 

     6ـ دكتر آرزو میرافتابی

     7- دکتر خلیل قاسمی

     8- دکتر احد صداقت

     9- دکتر رضا اسدی

   

  2ـ شوراي اجرائي گروه :

     1ـ دكتر خلیل قاسمی فلاورجانی (مسئول )

     2ـ دكتر مصطفي سلطان سنجري

     3ـ دكتر محمد جعفر قائم پناه

     4ـ دكتر مسيح هاشمي

     5- دکترمسعود ناصری پور

     6- دکترمهدی مدرس زاده

     7- دکتر محسن بهمنی کشکولی

     8- دکتر محمدمهدی پرورش

   

  3ـ شوراي پژوهشي گروه :

     1ـ دكتر محسن بهمني كشكولي (مسئول)

     2ـ دكتر حسین آقائی

     3- دكتر مهدي مدرس زاده

     4- دكتر خلیل قاسمی

     5- دکتر نوید نیلفروشان

     6- دکتر لیلا غیاثیان

      

   

  علاوه بر شوراهاي فوق بخش چشم داراي 3 كميته است كه به شرح زير ميباشد:

   

  • کمیته های معاونت آموزشی شامل:

  الف- کمیته برنامه ریزی دستیاری

  ب- کمیته برنامه ریزی دانشجوئی

  ج- کمیته انضباطی

  • کمیته های معاونت پژوهشی شامل:

  الف- کمیته پایان نامه ها

  ب- کمیته طرحهای تحقیقاتی

  ج- کمیته برنامه ریزی سمینارها

  • کمیته معاونت اجرائی شامل:

  الف- کمیته اتاق عمل

  ب- کمیته تجهیزات

   

  فعاليتهاي آموزشي، درماني و پژوهشي گروه چشم پزشكي :

   

     1ـ بخش بستري

     2ـ درمانگاهها

     3ـ پاراكلينيك

     4ـ درمانگاه اپتومتري

     5ـ تست ليزر

      6ـ اتاقهاي عمل

     7- مرکز تحقیقات چشم