معرفی گروه

 • رسالت بخش چشم

   

     بخش چشم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران بمنظور آموزش دانشجويان رشته پزشكي و دستياران رشته چشم و فلوهاي رشته چشم پزشكي تاسيس گرديده است. در راستاي انجام امر فوق مبادرت به درمان بيماراني كه به بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) مراجعه مي كنند مي نمايد. بمنظور بهبود كيفيت درمان در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران اين بخش در بازآموزي پزشكان عمومي و متخصصين چشم و اپتومتريست ها نقش فعال دارد. اين بخش در ضمن ارائه خدمت در منطقه فوق همكاري و ارتباط خود را با ساير دانشگاههاي ايران و جهان حفظ مي نمايد و سهم بالائی در پژوهش چشم پزشکی دارد.

     از آنجا كه وزارت بهداشت براي ارتقاء سلامت مردم وظايفي دارد و اين وظايف در قست چشم پزشكي در منطقه تحت پوشش مي بايست از طريق بخش چشم اعمال گردد، بخش چشم مي تواند در حصول اهداف فوق وزارت بهداشت را ياري نمايد. رعايت اصول اخلاقي و اسلامي، نظارت سوپروايزر در ارائه خدمات يكسان به كليه شهروندان بايد با توجه به ارزشها در رسالت و چشم انداز بنحوي گنجانده شود.

   

  دورنماي بخش چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران

   

     بخش چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران آموزشهاي خود را بر مبناي استاندارهاي آموزش جهاني و ملي ارائه می نماید. بهترين امكانات درماني، پژوهشي و آموزشي را براي بهبود كيفيت خدمات فراهم کرده و تامين سلامتي چشم و پيشگيري از بيماريها بخصوص رتینوپاتی دیابتی، ROP و گلوکوم و تنبلي چشم و تروماهاي چشمي از اهم آرزوهاي بخش ميباشد. این بخش همكاري با ساير ارگانهاي ذيربط در تامين بهداشت عمومي منطقه تحت پوشش و انجام مطالعات اپيدميولوژيك و پژوهشهاي كاربردي در زمينه بهداشت را جزء برنامه هاي خود مي داند .

     اين بخش همكاري خود را با ساير بخشهاي چشم و منطقه اي و جهاني توسعه مي بخشد و با ساير ارگانهاي ذيربط در تماس دارد تا مشكلات بهداشتي، درماني و آموزشي در زمينه چشم پزشكي را در منطقه تحت پوشش و شهر تهران و كشور ايران و در سراسر جهان به حداقل ممكن برساند.

   

  ارزشهاي حاكم بر بخش چشم

   

     بخش چشم ارائه خدمات آموزشي، درماني و بهداشتي خود را مطابق استاندارد جهاني و ملي ارائه مینماید. این بخش با نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات از بكارگيري استانداردها اطمينان حاصل مینماید. بديهي است بخش چشم با تمام توان خود تلاش در رفع كمبودها خواهد نمود. مراعات اصول اخلاقي اسلامي در كليه شئون از ارزشهاي حتمي حاكم بر بخش می باشد. احترام به بيماران و حفظ اسرار آنان نصب العين كليه كاركنان و تيم بهداشتي این بخش است. هيچ جراحی يا مداوائي در بخش انجام نمي شود مگر يكي از اساتيد متخصص يا فوق تخصص بر آن نظارت نمايد و امضاي آنان تائيد كننده صحت علمي عمل جراحي يا مداواي طبي انجام شده باشد. درموراد اورژانس درصورتيكه دستيار ارشد فوق تخصصي در تصميم گيري براي بيمار ابهامي داشته باشد موظف است استاد مربوطه را تلفني در جريان بگذارد و درصورت لزوم استاد بر بالين بيمار اورژانسي حضور خواهد يافت.