انواع تومورهاي چشمي

 • هسته تحقيقاتي انواع تومورهاي چشمي

   

   

  فهرست :

  1- مقدمه وکلیات

  2- چشم اندازهسته پژوهشی

  3- مأموریت هسته پژوهشی

  4- خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

  5- راهکارهاي بلندمدت

  6- نتایج موردانتظارازاجراي راهبردها

  7- برنامه کوتاه مدت

  8- برنامه میان وبلندمدت

  9- ارکان هسته پژوهشی

  10- ترجمان دانش

   

   

  مقدمه وکلیات :

  تومورهاي چشمي به عنوان يكي از علل مهم ايجاد نابينايي در كودكان و بزرگسال مطرح مي باشد. در حال حاضر اكثر بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي ، به علت عدم اطلاع و دسترسي به سامانه واحد پذيرش، دچار تاخير در ارجاع به مراكز مناسب جهت درمان مي گردند و در مراحل پيشرفته بيماري مراجعه مي نمايند. از آنجا كه فاكتور هاي ژنتيك و محيطي بر روي ابتلا به تومورهاي چشمي و نتايج درمان آن موثر مي باشد، ايجاد سامانه الكترونيكي جهت ارجاع – تشخيص بيماران و درمان بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي ضروري مي باشد. تا بتوان با بررسي عوامل ژنتيكي و محيطي مسبب اين تومورها تماس در جهت كاهش فراواني و عوارض اين بيماري بوده است.

  بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) از دير باز به عنوان یکی از مركز اصلي ارجاع بيماران تومورهاي چشمي (رتينوبلاستوم، ملانوم چشمي و تومورهاي متاستاتيك چشمي) از سراسر ايران و كشور هاي منطقه مطرح بوده است. نتايج درمان بيماران در اين مركز با نتايج بهترين مراكز درماني كشورهاي پيشرفته مطابقت دارد.

   

  چشم اندازهسته پژوهشی :

  مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم (ص) و هسته پژوهشی تومور های چشمی بر آن است که با ايجاد سامانه الكترونيكي جهت ارجاع و تشخیص بیماران  مبتلا به تومورهاي چشمي  به صورت بانک اطلاعاتی جهت انجام طرح های تحقیقاتی و درمانی عمل نماید و بتواند با بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مسبب این تومورهای در منطقه، شانس ابتلا و امکان درمان بهتر بیماران را فراهم آورد.

   

   

  مأموریت هسته پژوهشی :

  - ايجاد سامانه الكترونيكي جهت ثبت ، شناسايي، ارجاع و درمان بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي

  - ايجاد بانک اطلاعاتی در مورد شیوع و بروز تومور های چشمی

  - تعيين فاكتورهاي ژنتيكي موثر در ايجاد تومورهاي چشمي در کشور و منظقه

  - تعيين فاكتورهاي محيطي موثر در ايجاد تومورهاي چشمي در کشور و منطقه

  - انجام درمانهای پیشرفته و به روز برای بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

   

   

  خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

  - بررسي ميزان شيوع انواع تومورهاي چشمي (رتينوبلاستوم، ملانوم چشمي، تومورهاي متاستاتيك) در ايران

  - بررسی نتايج درمانهاي مختلف بر روي تومورهاي چشمي

  - بررسي ژنتيكي بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي (انواع تومورها) در ايران و مقايسه با سایر كشورها

  - بررسي فاكتورهاي بيولوژيك و بيوماركرهاي موثر در درمان انواع تومورهاي چشمي

  - بررسي عوامل محيطي در ايجاد تومورهاي چشمي در ايران

  - بررسي روشهاي جديد درماني تومورهاي چشمي در ايران

  - توليد پلاكهاي راديواكتيو جهت درمان بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي

   

   

   راهکارهاي بلندمدت :

  - ايجاد سامانه الكترونيكي كشوري جهت ثبت ، شناسايي و درمان بيماران مبتلا به تومورهای چشمی

  - ايجاد بانک اطلاعاتی بیماران و نتایج درمان بیماران مبتلا به تومور های چشمی

   

  نتایج مورد انتظار از اجراي راهبردها:

  - داشتن آمار دقيق از بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي در ايران

  - تعيين فاكتورهاي خطر (ژنتيكي و محيطي) كه منجر به تومورهاي چشمي مي گردند.

  - ارائه روشهاي جديد جهت غربالگري

  - كاهش میزان شیوع و بروز تومورهاي چشمي

  - تشخيص و درمان زودهنگام بيماران مبتلا به تومورهاي چشمي

  - انتشار مقالات و مطالعات در مجلات معتبر جهاني در ارتباط با عناوين تحقيقاتي ذكر شده

   

   

  برنامه کوتاه مدت:

  - تلاش در جهت بهبود وضعیت درمان و تشخیص زودهنگام بیماران

  - تلاش در جهت ارجاع سریع بیماران مبتلا به تومورهای چشمی به این مرکز

   

   

  برنامه میان وبلندمدت:

  - ایجاد آزمایشگاهها و پژوهشکده های ژنتیک و آسیب شناسی

  - ایجاد مرکزی برای بررسی فاکتورهای بیولوژیک و بیومارکرهای موثر در درمان انواع تومورهای چشمی

  - ایجاد مرکزی جهت بررسی روشهای جدید درمانی تومورهای چشمی

   

   

   

   ارکان هسته پژوهشی:

  - مسئول هسته دكتر مسعود ناصري پور

  - دستیار هسته : دكتر احد صداقت

  - اعضای همکار هیئت علمی مرکز تحقیقات: گروه ويتره و رتين و گروه پلاستیک و ترمیمی     

            

   

  ترجمان دانش :  دکتر نیلفروشان

   

  چاپ: 

  http://iraneyeresearch.com/pdf/tumor.pdf